Disclaimer

Algemene voorwaarden van Coccolare outdoor living

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coccolare: De verkoper, zijnde Coccolare outdoor living, gevestigd aan De Akker 40, 5251 AC te Vlijmen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst die tussen Coccolare en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Dag betekent kalenderdag;
Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid van algemene voorwaarden
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Coccolare niet.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een aanvaarding via de elektronische weg, wordt eveneens via de elektronische weg door Coccolare bevestigd.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coccolare en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Coccolare en een consument.
 1. Prijs en betaling
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Coccolare producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 

 1. Nakoming overeenkomst en extra garantie
   1. Coccolare staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
   3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Coccolare, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
   4. Coccolare en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, in dergelijke gevallen is er sprake van overmacht.

 

 1. Uitvoering overeenkomst en levering
 1. Coccolare zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Coccolare kenbaar heeft gemaakt.
 3. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Coccolare. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Coccolare. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
 6. Coccolare zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Coccolare het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Coccolare tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Coccolare bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Klachtenregeling
 1. Coccolare spant zich in om goede producten af te leveren. Indien de consument niet tevreden is, dient de consument een e-mail te sturen naar info@coccolare.nl om de klachtenprocedure op te starten.
 2. Coccolare streeft ernaar om binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Indien een langere termijn nodig is, ontvangt de consument binnen twee werkdagen een indicatie over de te verwachten reactietermijn.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Coccolare.
 4. Niet tevreden over de klachtenafhandeling? Dan kunt u een klacht indienen via het ODR-platform.

 

 1. Privacy en veiligheid
 1. Coccolare respecteert de privacy van de klant. Coccolare behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de consument hanteert Coccolare passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de privacyverklaring van Coccolare, welke op de website www.coccolare.nl te raadplegen is.
 1. Overige bepalingen
 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latererechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Coccolare geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Coccolare zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Op de rechtsverhouding tussen Coccolare en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

HERROEPINGSRECHT

 1.  Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Coccolare mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.  
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht
   1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Coccolare.
   2. Tenzij anders overeengekomen, zendt de consument het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug aan Coccolare.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking, en conform de door Coccolare verstrekte instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

 1. Verplichtingen van Coccolare bij herroeping
   1. Coccolare maakt de melding van herroeping op elektronische wijze mogelijk, en stuurt na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   2. Coccolare vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Coccolare mag wachten met terugbetaling totdat zij het product terug heeft ontvangen.
   3. De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.
   4. Coccolare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Coccolare de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 1. Uitgesloten van het  herroepingsrecht

Coccolare sluit het volgende uit van het herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 1. Herroepingsformulier

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, kan gebruik gemaakt worden van het bijgevoegde herroepingsformulier.

Herroepingsformulier

Aan:

Coccolare outdoor living

De Akker 40

5251 AC Vlijmen

info@coccolare.nl

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de

volgende bestelling/order herroep:

Bestel- of ordernummer:

Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj):

Vul bovenstaand de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum

van uw bestelling.

Voor- en achternaam:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Datum:

Handtekening

_________________