HERROEPINGSRECHT

 1.  Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Coccolare mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.  
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht
   1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Coccolare.
   2. Tenzij anders overeengekomen, zendt de consument het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug aan Coccolare.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Coccolare verstrekte instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

 1. Verplichtingen van Coccolare bij herroeping
   1. Coccolare maakt de melding van herroeping op elektronische wijze mogelijk, en stuurt na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   2. Coccolare vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Coccolare mag wachten met terugbetaling totdat zij het product terug heeft ontvangen.
   3. De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.
   4. Coccolare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Coccolare de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 1. Uitgesloten van het  herroepingsrecht

Coccolare sluit het volgende uit van het herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 1. Herroepingsformulier

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, kan gebruik gemaakt worden van het bijgevoegde herroepingsformulier.

Herroepingsformulier

Aan:

Coccolare outdoor living

De Akker 40

5251 AC Vlijmen

info@coccolare.nl

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de

volgende bestelling/order herroep:

Bestel- of ordernummer:

Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj):

Vul bovenstaand de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum

van uw bestelling.

Voor- en achternaam:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Datum:

Handtekening

_________________